Klauzula informacyjna – art. 13 RODO oraz Polityka Prywatności https://evenea.pl/polityka-prywatnosci

Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  informujemy, iż:

  1. Organizatorem Imprezy jest La Mania z siedzibą w Warszawie, „La Mania” Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c; e-mail: rodo@lamania.eu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000366284, posiadająca NIP 113-281-31-43 oraz REGON: 142572166; dane kontaktowe: e-mail: rodo@lamania.eu; (dalej jako “Organizator”)
  2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
  3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  4. Uczestnik zapisując się na udział w Imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez  jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube, instagram), stronach internetowych Organizatora oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.
  5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.),dalej jako„RODO”, informuję, że:

 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest La Mania z siedzibą w Warszawie, „La Mania” Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c;

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: rodo@lamania.eu;

3) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Organizatora do celów promocji;

4) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w zakresie: imię, nazwisko, e-mail.

5) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego);

6) Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;

7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;

10) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.